Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Menu góra
Strona startowa Informacje Władze
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Władze, bieżące, menu 1124 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Władze

Władze

Władze Gminy

Gmina Kazimierza Wielka jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie tej gminy. Wspólnota samorządowa gminy obejmuje: miasto Kazimierza Wielka w skład którego wchodzą samorządy osiedli nr 1 i nr 2 oraz samorządy sołectw. Organami gminy Kazimierza Wielka są: Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej (władza wykonawcza). Siedzibą organów gminy Kazimierza Wielka jest miasto Kazimierza Wielka.

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy za pomocą Komisji Rewizyjnej. Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców, zwłaszcza przez udział w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub mieszkańców gminy, przekazując interpelacje, wnioski i zapytania z tych spotkań organom gminy. Radny ma obowiązek uwzględniania interesów całej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

"Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg"

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Burmistrz wykonuje zadania wynikające z funkcji organu wykonawczego gminy a w szczególności: reprezentuje gminę na zewnątrz; kieruje bieżącymi sprawami gminy; kieruje pracą Urzędu; przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi Rada w tym zwłaszcza przygotowuje projekt budżetu i inne uchwały; informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych; wykonuje budżet gminy; ogłasza uchwałę budżetową gminy i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego; składa Radzie sprawozdania z działalności finansowej gminy; określa sposób wykonywania uchwał; gospodaruje mieniem komunalnym; zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, udziela kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek; wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; wydaje przepisy porządkowe w przypadkach niecierpiących zwłoki na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w formie zarządzenia; zatrudnia i zwalnia pracowników samorządowych oraz ustala dla nich wynagrodzenie z zastrzeżeniem przepisów § 93 ust. 1-3Statutu Gminy Kazimierza Wielka; powołuje komisję do przeprowadzenia okresowej oceny pracowników mianowanych; zgłasza Radzie wnioski w sprawie powołania kierownika USC i jego zastępców; wydaje Sekretarzowi Miasta i Gminy polecenia i wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia spraw gminy; zwołuje zebrania w czasie trwania kadencji w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających organów wykonawczych osiedli i sołectw; występuje z umotywowanym wnioskiem do zebrania wiejskiego o odwołanie sołtysa a także członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu, uchwał zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska; wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej określone odrębnymi przepisami prawa. Pozostałe zadania Burmistrza określone są odrębnymi przepisami prawa.

Metryka

data wytworzenia
2009-12-07
data udostępnienia
2009-12-07
sporządzone przez
opublikowane przez
Adam Rusiecki
ilość odwiedzin
553
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.