Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Menu góra
Strona startowa Nasz urząd Kontakt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kontakt, menu 13 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontakt

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12
województwo: świętokrzyskie, powiat: kazimierski
tel. (041) 3521-937; 3521-919; 3521-004; 3522-418; 3522-254; kom.:531 531 937; 530 206 981, fax (041) 3521-956
e-mail: umig@kazimierzawielka.pl, http: www.kazimierzawielka.pl
NIP: 662-10-48-911, Regon: 000525352

 

Szczegółowe dane kontaktowe »UWAGA!! W przypadku problemów z otwieraniem niektórych plików w formacie PDF należy skorzystać z innej przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox.

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek-piątek - 7.30-15.30


Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej
18 8493 0004 0180 0130 0020 0001

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy Kielce O/Kazimierza Wielka Nr 54 8493 0004 0180 0130 0020 0032,
opłatę można również uiszczać bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Zmiany w opłacie skarbowej

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006. Nr 225 poz. 1635).
Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania.
Z dniem 1 stycznia 2007r. zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonywać wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2007r. tracą moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej nr
18 8493 0004 0180 0130 0020 0001
lub w kasie urzędu, ul. Kościuszki 12.

Nowa ustawa znosi obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników od podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z katalogu przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i powiązaniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej biuro@data-protect.pl
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
4. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej) przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej;) Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Klauzula informacyjna - ustawa o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna - ustawa o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy

Metryka

data wytworzenia
2020-11-20
data udostępnienia
2020-11-20
sporządzone przez
opublikowane przez
Nowak Łukasz
ilość odwiedzin
20131
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.