Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1348 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kazimierzawielka.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-11. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Nowak, l.nowak@kazimierzawielka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413521937 wew. 122. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka:

Do budynku prowadzą z poziomu ulicy dwa wejścia, z których jedno (główne) jest niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Podstawową bariera są schody. W drugim wejście (boczne) zachowane są standardy dostępności dla osób starszych i posiadających niepełnosprawność. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy schodach prowadzących do wejścia głównego znajduje się dzwonek przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych. Po naciśnięciu dzwonka do osoby dzwoniącej wychodzi pracownik Biura Obsługi Interesantów w celu zapoznania się z przedmiotem sprawy.

Po zdefiniowaniu potrzeby Petenta pracownik Biura Obsługi Interesantów realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informację o sposobie spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Biura Obsługi Interesantów służy pomocą osobie starszej lub niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Petentów starszych, niepełnosprawnych, Petentów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Petentów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie brailla, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek, składający się z czterech kondygnacji, nie posiada windy. Przed obiektem znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym Petent, który zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu. Wówczas z w/w Petentem skontaktuje się pracownik Urzędu mający ukończony kurs języka migowego.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021 PDF

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021 WORD

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2023 WORD


Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego za rok 2020

Metryka

data wytworzenia
2020-12-11
data udostępnienia
2020-12-11
sporządzone przez
INTERmedi@ Spółka Jawna
opublikowane przez
Nowak Łukasz
ilość odwiedzin
535
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.